Swig – Render template.

 

Swig là một template engine mạnh mẽ, nó không những hổ trợ cho node.js mà còn hỗ trợ cho Django và Jinia2.

Ví dụ ta có một file html như sau :

<h1>{{ pagename|title }}</h1>
<ul>
{% for author in authors %}
 <li{% if loop.first %} class="first"{% endif %}>
  {{ author }}
 </li>
{% endfor %}
</ul>

Trong file js bạn configure render template dùng swig như sau:

var swig = require('swig');
swig.renderFile('/path/to/template.html', {
  pagename: 'awesome people',
  authors: ['Paul', 'Jim', 'Jane']
});

Kết quả sau khi chạy node.js trên sẽ là:

<h1>Awesome People</h1>
<ul>
 <li class="first">Paul</li>
 <li>Jim</li>
 <li>Jane</li>
</ul>

 

Bạn có thể tham khảo thêm tại : http://paularmstrong.github.io/swig/ và https://github.com/paularmstrong/swig/

Leave a Reply

Your email address will not be published.