JSON là gì ?

JSON được viết tắt bởi từ Javascript Object Notation. Là định dạng dữ liệu trao đổi nhẹ (lightweight). Nó dễ dàng cho việc đọc và ghi. Nó dễ dàng cho việc generate và parse.

JSON được xây dựng trên 2 kiến trúc sau:

1. Một collection theo định dạng key/ value. Trong các ngôn ngữ máy tính nó được ví như một : đối tượng (object) , mẫu (record), struct, từ diển (dictionary), hash table, keyed list, or associative array.

2. Một danh sách thứ tự của các giá trị. Trong hầu hết các ngôn ngữ nó như một mảng (array), vecto, danh sách hay  sequence.

Trong JSON chúng có những form mẫu như sau:

1. Như một đối tượng. { }

object 

2. Như một mảng []

array

3. Như một giá trị:

value

4. Như một chuỗi:

string

5. và như một số:

number

 

One thought on “JSON là gì ?

Leave a Reply

Your email address will not be published.