ftp

Xử lý lỗi Critical Error Could not connect to server khi cài vsftpd

Sau khi cài xong vsftpd, sau đó bạn dùng các ftp client để connect lên ftp server. Nếu gặp lỗi: Critical Error Could not connect to server Khi view log trên server thì thấy : CONNECT: Client “x.x.x.x” Wed Apr 20 02:19:02 2016 [pid 12881] [ftp_user] FAIL LOGIN: Client “x.x.x.x” Sau đó bạn check lại[...]