stackoverflow-logo-300

Lợi ích khi xây dựng profile trên Stackoverflow

Với giới lập trình máy tính StackOverflow khá quen thuộc, hầu như ngày nào cũng vào StackOverflow. Vì StackOverflow cung cấp một dữ liệu khổng lồ về lập trình, về các câu hỏi & trả lời về lập trình cũng như hệ thống mạng. Tôi tham gia StackOverflow khoảng 2 năm và trong vòng 6[...]

images

RESTful API với node.js và mongoDB

RESTful được viết từ từ tiếng Anh là: Representational State Transfer. Là một kiểu kiến trúc phần mềm. HTTP-based RESTful APIs được định nghĩa với các đặt tính sau: + Dựa trên URI ví dụ như : http://example.com/resources/ + Một mẫu dữ liệu internet truyền thông, thông thường nó là JSON hoặc XML, Atom, application/vnd.collection+json, … +[...]

json-logo

JSON là gì ?

JSON được viết tắt bởi từ Javascript Object Notation. Là định dạng dữ liệu trao đổi nhẹ (lightweight). Nó dễ dàng cho việc đọc và ghi. Nó dễ dàng cho việc generate và parse. JSON được xây dựng trên 2 kiến trúc sau: 1. Một collection theo định dạng key/ value. Trong các ngôn ngữ[...]

Amazon-API-Gateway-and-AWS-Lambda

Node.js + AWS API Gateway + LamBDA + MongoDB on ec2 instance.

Lambda của amazon là một tính năng mới với mô hình serverless dùng trigger khi thực thi một nhóm code. (hiện tại chỉ support node.js , python 2.7 và java 8) Dưới đây là bài viết cơ bản về node.js + aws api gateway + lambda và mongo được cài trên ec2 instance. Tạo một lambda function:[...]

images

MỘT VÍ DỤ RÕ RÀNG HƠN VỀ ROUTE TRONG NODE.JS VÀ EXPRESS.

 Trong phần mềm, phần định tuyến (route) là rất quan trọng bởi vì nó định nghĩa một URL để giao tiếp với ứng dụng. Nếu nó không được tổ chức tốt thì về mặt logic là rất khó cho việc bảo trì sau này.          Trong ví dụ này ta sử dụng express frameworks để xây[...]

1436439824nodejs-logo

CHỨNG THỰC CƠ BẢN TRONG NODEJS VÀ EXPRESS.

1. Tạo một package.json của ứng dụng express đơn giản với: {   “name” : “BasicAuthExample”,   “version” : “0.0.1″,   “dependencies” : {     “express” : “3.x”   } } File app.js cơ bản như sau: var express = require(‘express’); var app = express(); app.get(‘/home’, function(req, res) {  res.send(‘Hello World’); }); app.listen(process.env.PORT || 8080);[...]

images

Một số câu lệnh cơ bản khi làm việc với mongoDB.

1. Tạo một database trong mongo: mongo>use databasename 2. Hiện thị tất cả các database trong mongo: mongo>show dbs 3. Copy database này sang database kia mongo>db.copyDatabase(‘existed_databasename’,’new_databasename’); 4. Xóa 1 database trong mongo mongo>use databasename mongo>db.dropDatabase() 5. Restore databas với folder chưa database: mongo>mongorestore –host mongodb1.example.net –port 3017 –username user –password pass /opt/backup/mongodump-2013-10-24   SQL[...]