python-mini

Function trong python.[phần 1]

Mô đun của một function như sau: def functionname( parameters ): “function_docstring” function_suite return [expression] Một function bắt đầu bởi def tiếp theo là tên của function và các thông số của function, “function_docstring” Đây là optional, có thể có hoặc không. Ví dụ : def printme( str ): “This prints a passed string into[...]