1436439824nodejs-logo

Swig – Render template.

  Swig là một template engine mạnh mẽ, nó không những hổ trợ cho node.js mà còn hỗ trợ cho Django và Jinia2. Ví dụ ta có một file html như sau : <h1>{{ pagename|title }}</h1> <ul> {% for author in authors %} <li{% if loop.first %} class=”first”{% endif %}> {{ author }} </li> {%[...]

maxresdefault

Khi nào dùng res.render() khi nào dùng res.sendfile() trong node.js

Ví dụ ta có một đoan node.js như dưới : app.get(‘/api’, function(req, res) {             req.sendfile(‘manageitservice247.html’); });  Và : app.get(‘/api’, function(req, res) {             req.render(‘manageitservice247.jade’); });  Khi bạn  sử dụng một template engine như jade, ejs , mustache.js… thì bạn dùng res.render() Còn bạn không[...]

images

RESTful API với node.js và mongoDB

RESTful được viết từ từ tiếng Anh là: Representational State Transfer. Là một kiểu kiến trúc phần mềm. HTTP-based RESTful APIs được định nghĩa với các đặt tính sau: + Dựa trên URI ví dụ như : http://example.com/resources/ + Một mẫu dữ liệu internet truyền thông, thông thường nó là JSON hoặc XML, Atom, application/vnd.collection+json, … +[...]

1436439824nodejs-logo

CHỨNG THỰC CƠ BẢN TRONG NODEJS VÀ EXPRESS.

1. Tạo một package.json của ứng dụng express đơn giản với: {   “name” : “BasicAuthExample”,   “version” : “0.0.1″,   “dependencies” : {     “express” : “3.x”   } } File app.js cơ bản như sau: var express = require(‘express’); var app = express(); app.get(‘/home’, function(req, res) {  res.send(‘Hello World’); }); app.listen(process.env.PORT || 8080);[...]