download (1)

Tạo mysql database và user, gán quyền user đó cho database.

Trong mysql để tạo database ta chạy lệnh sau: mysql> CREATE DATABASE manageitservice; Sau khi truy cập vào chế độ command line của mysql  (mysql -uroot -p). Tạo user cho database nào đó: mysql>CREATE USER ‘thanh’@'localhost’ IDENTIFIED BY ‘passmanageitservice’; Và gán quyền user này cho database: mysql> GRANT ALL PRIVILEGES ON manageitservice.* TO ‘thanh’@’localhost’; mysql>[...]

sql

UNION trong mysql.

UNION xử lý trên các câu lệnh SELECT của 2 hoặc nhiều hơn . UNION chỉ SELECT trên cùng số cột , các cột phải cùng data type Ví dụ ta có table Customers: CustomerID CustomerName ContactName Address City PostalCode Country 1 Alfreds Futterkiste Maria Anders Obere Str. 57 Berlin 12209 Germany 2 Ana Trujillo[...]

img_innerjoin

INNER JOIN trong mysql

  INNER JOIN nó select ra tất cả các rows mà nó match với những column trên cả 2 tables. Ví dụ ta có table: Customers CustomerID CustomerName 1 Alfreds Futterkiste 2 Ana Trujillo Emparedados y helados 3 Antonio Moreno Taquería và table: Orders OrderID CustomerID 10308 2 10309 37 10310 77 Câu query của[...]