download (2)

Dùng awk trong linux.

  Trong linux khi muốn filter của print ra một giá trị nào đó. Thì thông thường thì ra sử dụng các câu lênh kết hợp với awk. Ví dụ: Bạn muốn in cột đầu tiên của tất cả các hàng (row) như sau:  ifconfig | awk ‘{print$1}’ manageitservice@ubuntu:~$ ifconfig | awk ‘{print$1}’ eth0 inet[...]

ftp

Xử lý lỗi Critical Error Could not connect to server khi cài vsftpd

Sau khi cài xong vsftpd, sau đó bạn dùng các ftp client để connect lên ftp server. Nếu gặp lỗi: Critical Error Could not connect to server Khi view log trên server thì thấy : CONNECT: Client “x.x.x.x” Wed Apr 20 02:19:02 2016 [pid 12881] [ftp_user] FAIL LOGIN: Client “x.x.x.x” Sau đó bạn check lại[...]

Amazon-API-Gateway-and-AWS-Lambda

Node.js + AWS API Gateway + LamBDA + MongoDB on ec2 instance.

Lambda của amazon là một tính năng mới với mô hình serverless dùng trigger khi thực thi một nhóm code. (hiện tại chỉ support node.js , python 2.7 và java 8) Dưới đây là bài viết cơ bản về node.js + aws api gateway + lambda và mongo được cài trên ec2 instance. Tạo một lambda function:[...]