json-logo

JSON là gì ?

JSON được viết tắt bởi từ Javascript Object Notation. Là định dạng dữ liệu trao đổi nhẹ (lightweight). Nó dễ dàng cho việc đọc và ghi. Nó dễ dàng cho việc generate và parse. JSON được xây dựng trên 2 kiến trúc sau: 1. Một collection theo định dạng key/ value. Trong các ngôn ngữ[...]