1436439824nodejs-logo

CHỨNG THỰC CƠ BẢN TRONG NODEJS VÀ EXPRESS.

1. Tạo một package.json của ứng dụng express đơn giản với: {   “name” : “BasicAuthExample”,   “version” : “0.0.1″,   “dependencies” : {     “express” : “3.x”   } } File app.js cơ bản như sau: var express = require(‘express’); var app = express(); app.get(‘/home’, function(req, res) {  res.send(‘Hello World’); }); app.listen(process.env.PORT || 8080);[...]