Amazon-API-Gateway-and-AWS-Lambda

Node.js + AWS API Gateway + LamBDA + MongoDB on ec2 instance.

Lambda của amazon là một tính năng mới với mô hình serverless dùng trigger khi thực thi một nhóm code. (hiện tại chỉ support node.js , python 2.7 và java 8) Dưới đây là bài viết cơ bản về node.js + aws api gateway + lambda và mongo được cài trên ec2 instance. Tạo một lambda function:[...]