download

Các câu lệnh mở rộng của docker.

  1.Bạn muốn copy hay download 1 file trong docker container về server host. Bạn dùng câu lệnh sau: docker cp tenfile.txt containerID:/etc/ssl/privates/domain.key docker cp containerID:/etc/nginx/nginx.conf nginx.conf 2.Bạn chỉnh configuration bằng tay trong container, giờ bạn muốn lưu thành 1 image, để trong trường hợp xảy ra sự cố bạn có thể tạo nhanh 1[...]

download

Copy file trong docker container về server host.

Sau khi bạn chạy một docker container, nhưng trong docker container đó bạn cần backup 1 file cấu hình. Ví dụ file nginx.conf chẳng hạn. Hoặc file SSL certificate. Bạn làm như sau: #docker cp <containerID>:/path/to/nginx.conf /path/to/save/fileonhostserver Cụ thể như sau: #docker cp nginx_container_id:/etc/nginx/nginx.conf . Câu lệnh trên copy file nginx.conf trên container đang chạy[...]

windows-server-2016

Cài đặt docker trên windows server 2016

1. Cài đặt Windows Server 2016 Container Feature:  Mở PowerShell : Cài đặt các container feature dùng powershell: Dùng lệnh: InstallWindowsFeature containers Restart lại windows: 2. Cài đặt windows server 2016 base image:  Cài đặt mô đun : ContainerImage Dùng lệnh: Install-PackageProvider ContainerImage -force List các image có giá trị: Cài đặt Windows Server Core : 3.[...]

download

Docker hub là gì ?

Docker cung cấp một nơi lưu trữ image trên cloud, docker gọi nó là docker hub. Docker hub cung cấp một cách tập trung tài nguyên cho việc tìm kiếm image, phân phối và quản lý sự thay đồi của image. Devops và developer có thể dùng các image này một cách tự động và[...]