download

Viết một cookbook đơn giản để build server trên ubuntu.

Cookbook là trái tim của việc deploy hạ tầng server của chef. Trong cookbook có các thành phần khác như : Recipes , Attributes, Files, Templates, metadata.rb Để tạo một cookbook đơn giản ta cùng tool : knife với command như sau: knife create cookbook cookbook_name Ví dụ ta tạo một cookbook nginx như sau:[...]

download (1)

VAGRANT VÀ CHEF.

Để có môi trường lab thực hành cho chef, bạn có thể dùng vagrant để tạo server ảo bằng chef. (trước kia tôi hay xài bootstrap từ chef work-station lên thẳng EC2 luôn :D) Bài viết này  tôi hướng dẫn các bạn tạo máy ảo vagrant rồi dung chef cài đặt nginx trên máy ảo [...]