Các câu lệnh mở rộng của docker.

docker

 

1.Bạn muốn copy hay download 1 file trong docker container về server host. Bạn dùng câu lệnh sau:

docker cp tenfile.txt containerID:/etc/ssl/privates/domain.key
docker cp containerID:/etc/nginx/nginx.conf nginx.conf

2.Bạn chỉnh configuration bằng tay trong container, giờ bạn muốn lưu thành 1 image, để trong trường hợp xảy ra sự cố bạn có thể tạo nhanh 1 container trước khi tinh chỉnh bạn dùng câu lệnh sau:

docker commit containerID owner_name/image_name

3.Để xóa 1 container bạn dùng câu lệnh sau:

docker rm containerID

4.Để xóa 1 image bạn dùng câu lệnh :

docker rmi image_name

5.Để xem tất cả các container (kể các container không chạy , ở trạng thái “exit”). Bạn dùng lệnh sau:

docker ps -a

Leave a Reply

Your email address will not be published.