download

Các câu lệnh mở rộng của docker.

  1.Bạn muốn copy hay download 1 file trong docker container về server host. Bạn dùng câu lệnh sau: docker cp tenfile.txt containerID:/etc/ssl/privates/domain.key docker cp containerID:/etc/nginx/nginx.conf nginx.conf 2.Bạn chỉnh configuration bằng tay trong container, giờ bạn muốn lưu thành 1 image, để trong trường hợp xảy ra sự cố bạn có thể tạo nhanh 1[...]

thi cong mang

Thi công mạng máy tính

Managed IT service cung cấp  dịch vụ thi công mạng máy tính. Chúng tôi có kinh nghiệm 10 năm trong lĩnh vực thi công mạng LAN văn phòng, mạng nội bộ phòng game, mạng wifi gia đình từ quy mô nhỏ cho tới thi công mạng máy tính cho resort, khách sản, nhà máy trong[...]

download

Copy file trong docker container về server host.

Sau khi bạn chạy một docker container, nhưng trong docker container đó bạn cần backup 1 file cấu hình. Ví dụ file nginx.conf chẳng hạn. Hoặc file SSL certificate. Bạn làm như sau: #docker cp <containerID>:/path/to/nginx.conf /path/to/save/fileonhostserver Cụ thể như sau: #docker cp nginx_container_id:/etc/nginx/nginx.conf . Câu lệnh trên copy file nginx.conf trên container đang chạy[...]

download (1)

Tạo mysql database và user, gán quyền user đó cho database.

Trong mysql để tạo database ta chạy lệnh sau: mysql> CREATE DATABASE manageitservice; Sau khi truy cập vào chế độ command line của mysql  (mysql -uroot -p). Tạo user cho database nào đó: mysql>CREATE USER ‘thanh’@'localhost’ IDENTIFIED BY ‘passmanageitservice’; Và gán quyền user này cho database: mysql> GRANT ALL PRIVILEGES ON manageitservice.* TO ‘thanh’@’localhost’; mysql>[...]

1436439824nodejs-logo

Swig – Render template.

  Swig là một template engine mạnh mẽ, nó không những hổ trợ cho node.js mà còn hỗ trợ cho Django và Jinia2. Ví dụ ta có một file html như sau : <h1>{{ pagename|title }}</h1> <ul> {% for author in authors %} <li{% if loop.first %} class=”first”{% endif %}> {{ author }} </li> {%[...]

download (2)

Dùng awk trong linux.

  Trong linux khi muốn filter của print ra một giá trị nào đó. Thì thông thường thì ra sử dụng các câu lênh kết hợp với awk. Ví dụ: Bạn muốn in cột đầu tiên của tất cả các hàng (row) như sau:  ifconfig | awk ‘{print$1}’ manageitservice@ubuntu:~$ ifconfig | awk ‘{print$1}’ eth0 inet[...]

stackoverflow-logo-300

Lợi ích khi xây dựng profile trên Stackoverflow

Với giới lập trình máy tính StackOverflow khá quen thuộc, hầu như ngày nào cũng vào StackOverflow. Vì StackOverflow cung cấp một dữ liệu khổng lồ về lập trình, về các câu hỏi & trả lời về lập trình cũng như hệ thống mạng. Tôi tham gia StackOverflow khoảng 2 năm và trong vòng 6[...]

python-mini

Function trong python.[phần 1]

Mô đun của một function như sau: def functionname( parameters ): “function_docstring” function_suite return [expression] Một function bắt đầu bởi def tiếp theo là tên của function và các thông số của function, “function_docstring” Đây là optional, có thể có hoặc không. Ví dụ : def printme( str ): “This prints a passed string into[...]