download

Các câu lệnh mở rộng của docker.

  1.Bạn muốn copy hay download 1 file trong docker container về server host. Bạn dùng câu lệnh sau: docker cp tenfile.txt containerID:/etc/ssl/privates/domain.key docker cp containerID:/etc/nginx/nginx.conf nginx.conf 2.Bạn chỉnh configuration bằng tay trong container, giờ bạn muốn lưu thành 1 image, để trong trường hợp xảy ra sự cố bạn có thể tạo nhanh 1[...]