download

Copy file trong docker container về server host.

Sau khi bạn chạy một docker container, nhưng trong docker container đó bạn cần backup 1 file cấu hình. Ví dụ file nginx.conf chẳng hạn. Hoặc file SSL certificate. Bạn làm như sau: #docker cp <containerID>:/path/to/nginx.conf /path/to/save/fileonhostserver Cụ thể như sau: #docker cp nginx_container_id:/etc/nginx/nginx.conf . Câu lệnh trên copy file nginx.conf trên container đang chạy[...]

download (1)

Tạo mysql database và user, gán quyền user đó cho database.

Trong mysql để tạo database ta chạy lệnh sau: mysql> CREATE DATABASE manageitservice; Sau khi truy cập vào chế độ command line của mysql  (mysql -uroot -p). Tạo user cho database nào đó: mysql>CREATE USER ‘thanh’@'localhost’ IDENTIFIED BY ‘passmanageitservice’; Và gán quyền user này cho database: mysql> GRANT ALL PRIVILEGES ON manageitservice.* TO ‘thanh’@’localhost’; mysql>[...]