1436439824nodejs-logo

Swig – Render template.

  Swig là một template engine mạnh mẽ, nó không những hổ trợ cho node.js mà còn hỗ trợ cho Django và Jinia2. Ví dụ ta có một file html như sau : <h1>{{ pagename|title }}</h1> <ul> {% for author in authors %} <li{% if loop.first %} class=”first”{% endif %}> {{ author }} </li> {%[...]

download (2)

Dùng awk trong linux.

  Trong linux khi muốn filter của print ra một giá trị nào đó. Thì thông thường thì ra sử dụng các câu lênh kết hợp với awk. Ví dụ: Bạn muốn in cột đầu tiên của tất cả các hàng (row) như sau:  ifconfig | awk ‘{print$1}’ manageitservice@ubuntu:~$ ifconfig | awk ‘{print$1}’ eth0 inet[...]

stackoverflow-logo-300

Lợi ích khi xây dựng profile trên Stackoverflow

Với giới lập trình máy tính StackOverflow khá quen thuộc, hầu như ngày nào cũng vào StackOverflow. Vì StackOverflow cung cấp một dữ liệu khổng lồ về lập trình, về các câu hỏi & trả lời về lập trình cũng như hệ thống mạng. Tôi tham gia StackOverflow khoảng 2 năm và trong vòng 6[...]

windows-server-2016

Cài đặt docker trên windows server 2016

1. Cài đặt Windows Server 2016 Container Feature:  Mở PowerShell : Cài đặt các container feature dùng powershell: Dùng lệnh: InstallWindowsFeature containers Restart lại windows: 2. Cài đặt windows server 2016 base image:  Cài đặt mô đun : ContainerImage Dùng lệnh: Install-PackageProvider ContainerImage -force List các image có giá trị: Cài đặt Windows Server Core : 3.[...]

download

Docker hub là gì ?

Docker cung cấp một nơi lưu trữ image trên cloud, docker gọi nó là docker hub. Docker hub cung cấp một cách tập trung tài nguyên cho việc tìm kiếm image, phân phối và quản lý sự thay đồi của image. Devops và developer có thể dùng các image này một cách tự động và[...]