python-mini

Function trong python.[phần 1]

Mô đun của một function như sau: def functionname( parameters ): “function_docstring” function_suite return [expression] Một function bắt đầu bởi def tiếp theo là tên của function và các thông số của function, “function_docstring” Đây là optional, có thể có hoặc không. Ví dụ : def printme( str ): “This prints a passed string into[...]

maxresdefault

Khi nào dùng res.render() khi nào dùng res.sendfile() trong node.js

Ví dụ ta có một đoan node.js như dưới : app.get(‘/api’, function(req, res) {             req.sendfile(‘manageitservice247.html’); });  Và : app.get(‘/api’, function(req, res) {             req.render(‘manageitservice247.jade’); });  Khi bạn  sử dụng một template engine như jade, ejs , mustache.js… thì bạn dùng res.render() Còn bạn không[...]

ftp

Xử lý lỗi Critical Error Could not connect to server khi cài vsftpd

Sau khi cài xong vsftpd, sau đó bạn dùng các ftp client để connect lên ftp server. Nếu gặp lỗi: Critical Error Could not connect to server Khi view log trên server thì thấy : CONNECT: Client “x.x.x.x” Wed Apr 20 02:19:02 2016 [pid 12881] [ftp_user] FAIL LOGIN: Client “x.x.x.x” Sau đó bạn check lại[...]

images

RESTful API với node.js và mongoDB

RESTful được viết từ từ tiếng Anh là: Representational State Transfer. Là một kiểu kiến trúc phần mềm. HTTP-based RESTful APIs được định nghĩa với các đặt tính sau: + Dựa trên URI ví dụ như : http://example.com/resources/ + Một mẫu dữ liệu internet truyền thông, thông thường nó là JSON hoặc XML, Atom, application/vnd.collection+json, … +[...]

json-logo

JSON là gì ?

JSON được viết tắt bởi từ Javascript Object Notation. Là định dạng dữ liệu trao đổi nhẹ (lightweight). Nó dễ dàng cho việc đọc và ghi. Nó dễ dàng cho việc generate và parse. JSON được xây dựng trên 2 kiến trúc sau: 1. Một collection theo định dạng key/ value. Trong các ngôn ngữ[...]